ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 2560-12-28 ]แข่งทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ จ.อุทัยธานี
จำนวน 40 ภาพ [  155 ครั้ง ]
 
    แข่งทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ จ.อุทัยธานี ชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม ครูนินิกร อ่อนนาง ครูหงษ์คำ อินใจ นักศึกษา นายกฤษณะ วิปันเชตร์ นายเศรษฐี โกช่วย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) ครูผู้ควบคุม ครูรณกร วิกรรัตน์ ครูผาไท แสงสิริโรจน์ นักศึกษา นายภูมิภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นายรชต ธาราพิทักษ์วงศ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) ครูผู้ควบคุม ครูศรายุทธ คงตา ครูศุภกร ว่องธนาการ นักศึกษา นายกี สุทธิเวช นายธนวัตน์ สุวรรณ
       

 [ 2560-11-25 ]การประกวดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบ (Prototype) ของนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)
จำนวน 5 ภาพ [  179 ครั้ง ]
 
   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ และเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ จัดโครงการ ?รวมพลังเทคโนโลยี 4.0? ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงศักยภาพในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ให้สำเร็จตามแนวทางพลังประชารัฐ ภายในงาน มีการประกวดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบ (Prototype) ของนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) ผลงาน ระบบควบคุมโรงเห็ด โดย นายฤทธิชัย ใจพิแสง นายนัฐทวี ศรีบุญเรือง นายสิทธิศักดิ์ อูปคำแดง นางสาวช่อผกา เทพวิชา นายกฤชยานนท์ แก้วมา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข ครูธวัชชัย คุณสาวนิช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
     

 [ 2560-11-25 ]การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวน 7 ภาพ [  126 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23 ? 24 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมและได้รับรางวัลเป็นตัวแทน อศจ.เชียงใหม่ไปประกวดระดับภาคที่ จ. อุทัยธานี จำนวน 6 ผลงาน
       

 [ 2560-11-21 ]แข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
จำนวน 37 ภาพ [  146 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ ครูผู้ควบคุม และนักเรียนนักศึกษาทุกสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 ? 22 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ไปแข่งขันระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดอุทัยธานี ในเดือนธันวาคม 2560
       

 [ 2560-10-17 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ร้านค้าออนไลน์
จำนวน 19 ภาพ [  258 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 Education to Employment Vocational Boot Camp (E to E) หลักสูตร ร้านค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 - 14 ตุลาคม 2560
       

 [ 2560-09-19 ]ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงค์โปร์
จำนวน 14 ภาพ [  171 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ หัวหน้าแผนก คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ต้อนรับคณะครู และนักศึกษาฝึกงานจากสถาบัน ITE College East แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสิงค์โปร์ เข้ารับการฝึกงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 18 - 29 กันยายน 2560 ตามโครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติจริงในระดับมาตราฐานสากล เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาระหว่างกันต่อไป ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
       

 [ 2560-09-15 ]แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เลี้ยงเกษียณให้กับข้าราชการ
จำนวน 12 ภาพ [  144 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เลี้ยงเกษียณให้กับข้าราชการครู ณ ร้านอาหารข้าวใหม่ปลามัน ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. โดยมีหัวหน้าแผนกฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
       

 [ 2560-09-7 ]แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 4 - 6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
จำนวน 16 ภาพ [  151 ครั้ง ]
 
   Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 4 - 6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โดยได้นำผลงาน รางวัล สิ่งประดิษฐ์ เกมส์ และสาระความรู้ต่าง ๆ ในด้านอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงในงาน
       

 [ 7/09/2560 ] วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
จำนวน 9 ภาพ [  149 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 07.40 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน ซึงมีครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่าน คือ ครูธวัชชัย แสงโพธิ์ พร้อมกล่าวอวยพรให้ผู้เกษียณทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่างร่วมพิธี ณ ลานหน้าเสาธง ส่วนงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต
       

 [ 22/08/2560 ]แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทำบุญแผนก และสืบชะตา
จำนวน 17 ภาพ [  112 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทำบุญแผนก และสืบชะตา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทำบุญแผนก และสืบชะตาโดย มี รองผู้อำนวยการ สมชาย เอื้องไมตรีพิรม
       

 [ 19/08/2560 ]ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ศึกษาดูงาน
จำนวน 8 ภาพ [  100 ครั้ง ]
 
   ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ศึกษาดูงาน เรื่อง หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
       

 [ 20/07/2560 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ถวายเทียนพรรษา
จำนวน 8 ภาพ [  197 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้นำคณะครูและนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจดีย์หลวง
       

 [ 13/07/2560 ]กิจกรรมแข่งหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น งานครอบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำนวน 13 ภาพ [  176 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมแข่งหุ่นยนต์วิ่งตามเส้ ขึ้น ในวาระวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานศึกษาในเครื่อ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และแผนกวิชาต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก
       

 [ 13/07/2560 ]ประมวลภาพ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 24 ภาพ [  176 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2560
       

 [ 10/07/2560 ]กิจกรรมการแข่งขันเข้าหัวสาย LAN UTP งานวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 20 ภาพ [  156 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการเข้าหัวสายแลน ขึ้น ในวาระวันสถาปนา ครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานศึกษาในเครื่อ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และแผนกวิชาต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก
       

 [ 23/04/2560 ]กิจกรรม รดน้ำดำหัวครู อาจารย์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 57 ภาพ [  426 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครู อาจารย์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์หน้าแผนกฯ โดยในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธสุทธาวาส องค์พระประจำวิทยาลัยฯ สรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส หัวหน้าแผนกและคณะครู ในแผนก และครูอาวุโส กล่าวให้พรแก่ลูกศิษย์ให้โชคดีมีสุข ผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ตกแต่งขบวนแห่เครื่องดำหัวพื้นเมืองแบบลานนาไทย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำดำหัวแล้วศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน หน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
       

 [ 19/04/2560 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดา ครูพงษกร ศรีมณี
จำนวน 4 ภาพ [  278 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์และตัวแทนคณะครู ร่วมวางหรีดเคารพศพ นางอำพร ศรีมณี มารดาครูพงษกร ศรีมณี หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ซึ่งทางแผนกได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอให้ดวงวิญญาณของ คุณแม่อำพร ศรีมณี ไปสู่ภพภูมิที่ดี ด้วยเทอญ
    

 [ 13/02/2560 ]ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 26
จำนวน 7 ภาพ [  569 ครั้ง ]
 
   เมื่อวัน ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกอิเล็ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดระยอง โดยการนำทีม ของ ครู นิติกร อ่อนนาง และ ครู หงษ์คำ อินใจ ผลการแข่งขันแผนกอิเล็ทรอนิกส์ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวอิเล็กทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นอย่างมาก และเป็นผลงานที่การันตีได้ว่า แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
       

 [ 3/01/2560 ] กิจกรรม
จำนวน 69 ภาพ [  513 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรม "ปีใหม่สุขสันต์ คุณธรรมนำชีวิต " ขึ้น ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ และ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อ ครู นักเรียน นักศึกษา ในการเริ่มต้นปีใหม่ 2560 ในงานแผนกได้ นิมนต์ นักเทศชื่อดัง ของเมืองเชียงใหม่ มาเทศธรรมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนนักศึกษาในการมีส่วนร่วม ท้ายสุดของกิจกรรมดังกล่าว คณะครูได้จัดเตรียมอาหาร ผลไม้ ของหวาน ไอซ์ครีม มาบริการ และมีการแลกของขวัญระหว่างครู นักเรียน ทั้งระดับชั้น ปวช ปวส ร่วมถึงมีการแจกของรางวัลและทุนการศึกษาในงานนี้ด้วย
       

 [ 24/11/2559 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ อศจ.เชียงใหม่
จำนวน 17 ภาพ [  570 ครั้ง ]
 
   แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด โดยมีการแข่งขันทักษะ อยู่ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ 1) ทักษะการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ(PABX) 2)ทักษะเครื่องเสียง 3) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ผลการแข่งขัน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 รายการ เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ต่อไป
       

มีจำนวนทั้งหมด 85 รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>
 

 
 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
 
 
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
      
 
 
 
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.167.83.233

ขณะนี้
:
28
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
20
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
416
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
1133
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
27605
ท่าน
เริ่ม 22 ตุลาคม 2558

กลับข้างบน

  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.053-217708 ต่อ 717
พัฒนาและออกแบบโดยงานประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater