ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
  [ 2561-02-20 ]รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในการแข่งขัน ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระดับชาติ ประจำปี 2560  [  679 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประกอบด้วย นายกฤษณะ วิปันเขตร์ และนายเศรษฐี โกช่วย ครูผู้ควบคุมทีมคือ ครูนิติกร อ่อนนาง และครูหงษ์คำ อินใจ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในการแข่งขัน ?ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส.? ระดับชาติ ประจำปี 2560 จากการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
       

 [ 2561-02-20 ]รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ ในการแข่งขัน ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับชาติ ประจำปี 2560  [  276 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ สุวรรณ และนายกี สุทธิเวช ครูผู้ควบคุมทีมคือ ครูศรายุทธ คงตา และครูศุภกร ว่องธนาการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ ในการแข่งขัน ?ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.? ระดับชาติ ประจำปี 2560 จากการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
       

 [ 2560-12-28 ]แข่งทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ จ.อุทัยธานี  [  464 ครั้ง ]
 
    แข่งทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ จ.อุทัยธานี ชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม ครูนินิกร อ่อนนาง ครูหงษ์คำ อินใจ นักศึกษา นายกฤษณะ วิปันเชตร์ นายเศรษฐี โกช่วย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) ครูผู้ควบคุม ครูรณกร วิกรรัตน์ ครูผาไท แสงสิริโรจน์ นักศึกษา นายภูมิภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นายรชต ธาราพิทักษ์วงศ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) ครูผู้ควบคุม ครูศรายุทธ คงตา ครูศุภกร ว่องธนาการ นักศึกษา นายกี สุทธิเวช นายธนวัตน์ สุวรรณ
       

 [ 2560-11-25 ]การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  [  363 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23 ? 24 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมและได้รับรางวัลเป็นตัวแทน อศจ.เชียงใหม่ไปประกวดระดับภาคที่ จ. อุทัยธานี จำนวน 6 ผลงาน
       

 [ 4/08/2559 ]ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์  [  1667 ครั้ง ]
 
   นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่ และ เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกันยกร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยให้เพียงพอต่อความต้องการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือระดับ ปวช. และ ปวส. ในภาคอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหลาย ๆ ภาคส่วน อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำไปพัฒนาผู้เรียน สร้างกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียน ทั้งทักษะด้านการคิด การวิเคราะห์ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างทัศนะคติที่ดีในการดำรงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 26/06/2559 ]นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวดหนังสั้น ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  [  1084 ครั้ง ]
 
   วันที่ 26 มิถุนายน 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ระดับ ปวส. เข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา โดยนักศึกษาได้ จัดทำหนังสั้น เข้าร่วมประกวด 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ของเพียงเข้าใจ และ เรื่องที่ 2 เพียงคนเดียว (only one) ผลการแข่งขัน ผลงานของนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช และ ระดับ ปวส ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวดครั้งนี้
       

 [ 8/02/2559 ]ตัวแทนนักศึกษาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานการแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดนครสวรรค์  [  1389 ครั้ง ]
 
   นายเกียรติสง่า ผิวเหลือง และนายสุทธิพงศ์ ปันตา ตัวแทนนักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติครั้งที่ 25 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาทักษะไมโคคอนโทรลเลอร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยทีมที่เข้าร่วมมาจากการแข่งขันของแต่ละภาคๆ ละ 3 ทีม ประกอบด้วยจาก 5 ภาค โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีครูที่ปรึกษาคือ ครูนิติกร อ่อนนาง ครูหงษ์คำ อินใจ และครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี
       

 [ 17/01/2559 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ เดินตามเส้น ในวันเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  [  1473 ครั้ง ]
 
   เมื่อวัน ที่ 9-10 มกราคม 2559 นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ชมรม " EN Maker Club " ได้นำหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเข้าแข่งขัน ในงาน เปิดบ้านวันวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
       

 [ 10/12/2558 ]นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสิงคโปร์  [  1600 ครั้ง ]
 
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำความร่วมมือกับสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) ของประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อโครงการ ?Overseas Experiential Programmes? ในการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาในการเรียนรู้การดำเนินชีวิตในต่างแดน ความรู้ทางวิชาการ และไปฝึกงานในสถานประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ นั้น โดยในปีการศึกษา 2558 นี้โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 8-17 ธันวาคม 2558 โดยประเทศสิงคโปร์ส่งนักเรียน นักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 10 คน โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ท่านรองฯปัญญชาติ วงศ์ปัญญา และคณะนักเรียน นักศึกษา คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ให้การต้อนรับ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการรับ นักศึกษา จาก ITE เข้าฝึกงานในสถานประกอบการได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ (CAT) บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท Si Net เชียงใหม่
       

 [ 7/12/2558 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กรอนิกส์ ได้รับรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  [  1354 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 30 พ.ย - 4 ธ.ค 58 นักศึกษาแผนกอิเล้กทรอนิกส์ ตัวแทนการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ โดยจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลการแข่งขัน ผลงานที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ 1. ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อกาาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเครื่องเตือนข้ามถนนทางโค้ง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และผลงานชิ้นที่ 2.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ฯ ตู้ยาสามัญสำหรับผู้พิการทางสายตาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และ ลงานชิ้นที่ 3.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ฯ เครื่องช่วยหัดเดินฯ ได้รับรางวัล วัลเกียรติยศจาก สอศ. และ รางวัลเกียรติยศ จากสภาอุตสาหกรรม ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลข้างต้นนี้ ได้เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันทักษะระดับประเทศ ต่อไป
ไม่มีรูปภาพ

 [ 7/12/2558 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กรอนิกส์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค  [  997 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 30 พย. - 4 ธค. 58 นักเรียน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 27 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ นักศึกษาประกอบด้วยนายเกียรติสง่า ผิวเหลือง (ปวส.2) นายสิทธิพงศ์ ปันตา(ปวส.1) ครูที่ปรึกษา ครูนิติกร อ่อนนาง ครูหงษ์คำ อินใจ ครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี 2.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมนักเรียนประกอบด้วยนายศรัณย์ โชคมัสวัสดิ์(ปวช.3) นายเมธินทร์ วิละชาญ(ปวช.3) ครูที่ปรึกษาครูอพิเชษฐ อุดมผล โดยนักเรียน นักศึกษาดังกล่าวจะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับชาติ ระหว่างเดือน มค. ? กพ. นี้ที่ จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป
       

 [ 7/12/2558 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กรอนิกส์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค  [  903 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 30 พ.ย - 4 ธ.ค 58 นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนของ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ โดยจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลการแข่งขันประเภทวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภททักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 และ ประเภททักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทั้ง 2 ทักษะได้เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันทักษะระดับประเทศ ต่อไป
ไม่มีรูปภาพ

 [ 22/11/2558 ]ส่งมอบโครงงานนาฬิกาบอกเวลาอัตโนมัติให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่แตง อำเภออมก๋อยและอำเภอฮอด  [  775 ครั้ง ]
 
   โครงงานนาฬิกาบอกเวลาอัตโนมัติ ผลงานของนักศึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชา มาออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแจ้งเวลาหมดชั่วโมงเรียน และในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการปัญญาชนคนทำดี "ทำดีทะลุตำรา" ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี ได้ติดตั้งนาฬิกาบอกเวลาอัตโนมัติให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง 7 แห่ง โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท โรงเรียนวันสันมะฮกฟ้า โรงเรียนวัดสันป่าค่า โรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนบ้านบวกค้าง โรงเรียนแม่ปูคา โรงเรียนบ้านหนองโค้ง อำเภอฮอด 1 แห่ง โรงเรีนบ้นเตียนอาง อำเภออมก๋อย 1 แห่ง โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และ อำเภอแม่แตง 1 แห่ง โรงเรียนแม่แตง
       

 [ 10/11/2558 ] ตัวแทนครูแผนกอิเล็กฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม ที่ประเทศสิงคโปร์ (เพิ่มเติมรูปภาพ)  [  814 ครั้ง ]
 
    ครูหงษ์คำ อินใจ และครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี เป็นตัวแทนครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เข้าร่่วมหลักสูตร"การฝึกอบรมครูผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการออกแบบการสอนและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน" ตามโครงการ "Master Trainer Pedagogy Programme in Instructional Design & Facilitation" ณ สถาบัน ITE ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-18 กันยายน 2558 และจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ มาขยายผลให้กับครูในอาชีวศึกษา หรือสอศต่อไป
       

 [ 8/11/2558 ]การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  [  1073 ครั้ง ]
 
   เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้นำ สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขัน 35 ชิ้นงาน ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 9 รางวัล ได้แก่ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันดับที่ 1 ระบบแจ้งเตือนภัยผ่นระบบ SMS อันดับที่ 3 ระบบแจ้งเตือนคนข้ามถนน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย อันดับที่ 1 ตู้ยาสามัญสำหรับผู้พิการทางสายตา อันดับที่ 2 เมาส์ศรีษะสำหรับผู้พิการท่อนแขน อันดับที่ 3 เครื่องช่วยหัดเดินกายภาพบำบัดผู้ป่วยช่วงขาท่อนล่าง ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร อันดับที่ 1 ระบบปลูกพืชไร้ดินอัจฉริยะ อันดับที่ 2 เครื่องกลั้นน้ำชีวภาพเพื่อไล่แมลง อันดับที่ 3 กังหันเติมออกซิเจนในน้พลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ อันดับที่ 3 ระบบดูแลและแจ้งเตือนการใช้สุขาสำหรับผู้สูงอายุ ได้ไปแข่งขันในระดับภาค ต่อไป
       

มีจำนวนทั้งหมด 23 รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>
 

 
 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
 
 
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
      
 
 
 
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.224.247.42

ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
18
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
20
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
305
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6028
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
32500
ท่าน
เริ่ม 22 ตุลาคม 2558

กลับข้างบน

  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.053-217708 ต่อ 717
พัฒนาและออกแบบโดยงานประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater