ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
  [ 2564-03-19 ]ชนะเลิศ เหรียญทอง ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับภาค  [  434 ครั้ง ]
 
   ชนะเลิศ เหรียญทอง ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายชาครพัฒน์ ตันศรีวงษ์ นายณรงค์ฤทธิ์ ขจีจิตร นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม อ.กฤษณะ มีสุข อ.กฤษฎินทร์ สีแก้ว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
       

 [ 2561-12-11 ]3 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค กาคเหนือ ครั้งที่ 30  [  2648 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนะเลิศ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส นายทศพร ทวีคุณ นายปรัชญา มาลาพุ่ม ครูผู้ควบคุม นายกฤษณะ มีสุข นายธวัชชัย คุณสารวนิส ชนะเลิศ ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายรชต ธาราพิทักษ์วงศ์ นายภูมิภัทร เสนิวงค์ ณ อยุธยา ครูผู้ควบคุม นายผาไท แสงสิริโรจน์ นายรณกร วิกรรัตน์ ชนะเลิศ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ นายธนภัทร ไชยธิมา นายสหัสวรรษ เกิดพงษ์ ครูผู้ควบคุม นายอพิเชษฐ อุดมผล นางสาวอัญชลี สิงห์คำ
       

 [ 2561-11-7 ]คว้า 4 รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศีกษาจังหวัดเชียงใหม่  [  2564 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ผลงานของนักศึกษา คว้า 4 รางวัล ชนะเลิศ 3 ผลงาน และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 ผลงาน ดังนี้ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ผลงาน ระบบเร่งการเพาะพันธ์ปูนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ผลงานเครื่องกระตุ้นเมล็ดพันธุ์พืช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ผลงาน กระถางต้นไม้บำบัดรักษาโรงสมาธิสี้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ "ชุดควบคุมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน" Internet of thing ( IOT ) ผลงาน ถังขยะอัจฉริยะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 2561-02-20 ]รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในการแข่งขัน ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระดับชาติ ประจำปี 2560  [  2986 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประกอบด้วย นายกฤษณะ วิปันเขตร์ และนายเศรษฐี โกช่วย ครูผู้ควบคุมทีมคือ ครูนิติกร อ่อนนาง และครูหงษ์คำ อินใจ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในการแข่งขัน ?ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส.? ระดับชาติ ประจำปี 2560 จากการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
       

 [ 2561-02-20 ]รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ ในการแข่งขัน ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับชาติ ประจำปี 2560  [  1985 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ สุวรรณ และนายกี สุทธิเวช ครูผู้ควบคุมทีมคือ ครูศรายุทธ คงตา และครูศุภกร ว่องธนาการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ ในการแข่งขัน ?ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.? ระดับชาติ ประจำปี 2560 จากการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
       

 [ 2560-12-28 ]แข่งทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ จ.อุทัยธานี  [  2614 ครั้ง ]
 
    แข่งทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ จ.อุทัยธานี ชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม ครูนินิกร อ่อนนาง ครูหงษ์คำ อินใจ นักศึกษา นายกฤษณะ วิปันเชตร์ นายเศรษฐี โกช่วย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) ครูผู้ควบคุม ครูรณกร วิกรรัตน์ ครูผาไท แสงสิริโรจน์ นักศึกษา นายภูมิภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นายรชต ธาราพิทักษ์วงศ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) ครูผู้ควบคุม ครูศรายุทธ คงตา ครูศุภกร ว่องธนาการ นักศึกษา นายกี สุทธิเวช นายธนวัตน์ สุวรรณ
       

 [ 2560-11-25 ]การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  [  2092 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23 ? 24 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมและได้รับรางวัลเป็นตัวแทน อศจ.เชียงใหม่ไปประกวดระดับภาคที่ จ. อุทัยธานี จำนวน 6 ผลงาน
       

 [ 4/08/2559 ]ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์  [  3562 ครั้ง ]
 
   นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่ และ เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกันยกร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยให้เพียงพอต่อความต้องการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือระดับ ปวช. และ ปวส. ในภาคอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหลาย ๆ ภาคส่วน อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำไปพัฒนาผู้เรียน สร้างกระบวนการประเมินคุณภาพผู้เรียน ทั้งทักษะด้านการคิด การวิเคราะห์ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างทัศนะคติที่ดีในการดำรงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 26/06/2559 ]นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวดหนังสั้น ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  [  2182 ครั้ง ]
 
   วันที่ 26 มิถุนายน 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ระดับ ปวส. เข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา โดยนักศึกษาได้ จัดทำหนังสั้น เข้าร่วมประกวด 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ของเพียงเข้าใจ และ เรื่องที่ 2 เพียงคนเดียว (only one) ผลการแข่งขัน ผลงานของนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช และ ระดับ ปวส ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวดครั้งนี้
       

 [ 8/02/2559 ]ตัวแทนนักศึกษาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานการแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดนครสวรรค์  [  2396 ครั้ง ]
 
   นายเกียรติสง่า ผิวเหลือง และนายสุทธิพงศ์ ปันตา ตัวแทนนักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติครั้งที่ 25 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาทักษะไมโคคอนโทรลเลอร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยทีมที่เข้าร่วมมาจากการแข่งขันของแต่ละภาคๆ ละ 3 ทีม ประกอบด้วยจาก 5 ภาค โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีครูที่ปรึกษาคือ ครูนิติกร อ่อนนาง ครูหงษ์คำ อินใจ และครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี
       

 [ 17/01/2559 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ เดินตามเส้น ในวันเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  [  2961 ครั้ง ]
 
   เมื่อวัน ที่ 9-10 มกราคม 2559 นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ชมรม " EN Maker Club " ได้นำหุ่นยนต์ เดินตามเส้นเข้าแข่งขัน ในงาน เปิดบ้านวันวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
       

 [ 10/12/2558 ]นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสิงคโปร์  [  2453 ครั้ง ]
 
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำความร่วมมือกับสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) ของประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อโครงการ ?Overseas Experiential Programmes? ในการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาในการเรียนรู้การดำเนินชีวิตในต่างแดน ความรู้ทางวิชาการ และไปฝึกงานในสถานประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ นั้น โดยในปีการศึกษา 2558 นี้โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 8-17 ธันวาคม 2558 โดยประเทศสิงคโปร์ส่งนักเรียน นักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 10 คน โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ท่านรองฯปัญญชาติ วงศ์ปัญญา และคณะนักเรียน นักศึกษา คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ให้การต้อนรับ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการรับ นักศึกษา จาก ITE เข้าฝึกงานในสถานประกอบการได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ (CAT) บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท Si Net เชียงใหม่
       

 [ 7/12/2558 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กรอนิกส์ ได้รับรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  [  2345 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 30 พ.ย - 4 ธ.ค 58 นักศึกษาแผนกอิเล้กทรอนิกส์ ตัวแทนการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ โดยจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลการแข่งขัน ผลงานที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ 1. ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อกาาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเครื่องเตือนข้ามถนนทางโค้ง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และผลงานชิ้นที่ 2.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ฯ ตู้ยาสามัญสำหรับผู้พิการทางสายตาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และ ลงานชิ้นที่ 3.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ฯ เครื่องช่วยหัดเดินฯ ได้รับรางวัล วัลเกียรติยศจาก สอศ. และ รางวัลเกียรติยศ จากสภาอุตสาหกรรม ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลข้างต้นนี้ ได้เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันทักษะระดับประเทศ ต่อไป
ไม่มีรูปภาพ

 [ 7/12/2558 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กรอนิกส์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค  [  1947 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 30 พย. - 4 ธค. 58 นักเรียน นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 27 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ นักศึกษาประกอบด้วยนายเกียรติสง่า ผิวเหลือง (ปวส.2) นายสิทธิพงศ์ ปันตา(ปวส.1) ครูที่ปรึกษา ครูนิติกร อ่อนนาง ครูหงษ์คำ อินใจ ครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี 2.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมนักเรียนประกอบด้วยนายศรัณย์ โชคมัสวัสดิ์(ปวช.3) นายเมธินทร์ วิละชาญ(ปวช.3) ครูที่ปรึกษาครูอพิเชษฐ อุดมผล โดยนักเรียน นักศึกษาดังกล่าวจะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับชาติ ระหว่างเดือน มค. ? กพ. นี้ที่ จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป
       

 [ 7/12/2558 ]ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกอิเล็กรอนิกส์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค  [  1848 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 30 พ.ย - 4 ธ.ค 58 นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนของ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ โดยจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ผลการแข่งขันประเภทวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภททักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 และ ประเภททักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทั้ง 2 ทักษะได้เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันทักษะระดับประเทศ ต่อไป
ไม่มีรูปภาพ

มีจำนวนทั้งหมด 26 รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>
 

 
 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
 
 
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
      
 
 
 
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
3.238.132.225

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
232
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
3513
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
47870
ท่าน
เริ่ม 22 ตุลาคม 2558

กลับข้างบน

  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.053-217708 ต่อ 717
พัฒนาและออกแบบโดยงานประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater