Version   2.0       
    ภาคเรียนที่ 1/2559

 
คลิกเลือกรายการ      
       
สำหรับครูผู้สอน
สำหรับครูที่ปรึกษา
รายงานการขาดเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ 
       
คู่มือการใช้งานสำหรับครู
     
 

  วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 เวลาในขณะนี้
 

ข้อมูลในระบบ
• จำนวนนักเรียน นักศึกษา
6826
คน
• จำนวนกลุ่มผู้เรียน
590
กลุ่ม
• จำนวนครูผู้สอน
22
คน
• จำนวนรายวิชาในภาคเรียนนี้
23
รายวิชา
• จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
1
คน
 


  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่