1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปวส.ปกติ)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้

ลำดับ
ชื่อสาขาวิชา
ภาค / กลุ่ม
1
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปกติ
2
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปกติ


      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้

ลำดับ
ชื่อสาขาวิชา
ภาค / กลุ่ม
1
สาขางานเทคนิคเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปกติ
2
สาขางานระบบโทรคมนาคม
ปกติ

 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-217708 ต่อ 717