วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรกขึ้นในปี พุทธศักราช 2480 ในชื่อของ “โรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่” เวลาผ่านมาอีกประมาณ 24 ปี ในปีพุทธศักราช 2503 ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.) หรือองค์การ SEATO ( South East Asia Treary Organization) เปิดการสอนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย สายอาชีพ แยกออกเป็น 6 แผนกวิชาช่าง ซึ่งแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้เริ่มเปิดสอนเป็นปีแรกในชื่อของ “ แผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม”พร้อมๆกับชื่อของสถานศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรเรียนการช่างเชียงใหม่” เวลาผ่านไป 9 ปี ถึงปีพุทธศักราช 2511 โรงเรียนการช่างเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาทั้ง อาคาร บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ โดยเข้าอยู่ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชื่อแผนกวิชาช่างจึงถูกเปลี่ยนจากแผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคมมาเป็น “แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์” จนถึงปัจจุบันโดยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากเดิมเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระยะเวลาเรียนต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ชื่อของโรงเรียนเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่” เป็นเวลาอีกประมาณ 9 ปี ชื่อของโรงเรียนได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยในปีพุทธศักราช 2520 คือ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาเขต 1” ในขณะที่ชื่อแผนกวิชาก็ยังคมเดิมคือ “แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์” เวลาผ่านมาประมาณ 3 ปี กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่” ในปีพุทธศักราช 2522 ซึ่งต่อมาในปี พุทธศักราช 2527 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระยะเวลา 2 ปี ต่อจากระดับ ปวช. โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เริ่มใช้หลักสูตร ปวส. นี้ แบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

ในพุทธศักราช 2536 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศให้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดทำการสอน นักศึกษาระดับ (เทียบเท่า) มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปีต่อ จาก ปวส. โดยเปิดเพียงสาขาเดียวคือ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร และรับเฉพาะนักศึกษาโควตาที่ได้รับการคัดเลือกมาจากอาชีวศึกษาภาคต่างๆ 5 ภาค ภาคละ 4 คน ดังนั้น แต่ละรุ่นจะมีนักศึกษาระดับนี้ประมาณปีละ 20 คน ซึ่งปัจจุบันได้ เปิดการเรียนการสอนเป็นรุ่นที่ 7 (ปีการศึกษา 2543)

ปัจจุบันแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มีการเปิดการเรียนการสอน 2 สาขาคือ อิเล็กทรอนิกส์ และ เทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละสาขารับย่อยดังนี้

     
     
     
     

ในอดีต เมื่อพุทธศักราช 2503 มีครูอาจารย์ ประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (แผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม สมัยนั้น) จำนวน 3 ท่าน คือ

1. อาจารย์ ปรีดา โรจนโพธิ์ (ถึงแก่กรรมที่ประเทศอเมริกา)

2. อาจารย์ ประนอม ทั้งสุข

3. อาจารย์ บุญทอง พุทธิศรี

ในปัจจุบันปีพุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นเวลาผ่านมา 41 ปี แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มีครู-อาจารย์ ประจำการทั้งสิ้น 11 คน และอาจารย์พิเศษ (อาจารย์จ้างสอน) จำนวน 9 คน นี่คือความเจริญเติบโตของ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และจะต้องเติบโตไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด......... ตราบใดที่อิเล็กทรอนิกส์ของสังคมโลก ยังมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง........แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ก็ยังคงก้าวหน้าตามไปย่างไม่รั้งรอเช่นเดียวกัน เพียงแต่ พี่-น้อง เราชาวอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อย่าหลง อย่าลืมและอย่าทอดทิ้ง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ของเราก็แล้วกัน.....!