ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
  [ 10/11/2558 ] ตัวแทนครูแผนกอิเล็กฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม ที่ประเทศสิงคโปร์ (เพิ่มเติมรูปภาพ)  [  847 ครั้ง ]
 
    ครูหงษ์คำ อินใจ และครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี เป็นตัวแทนครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เข้าร่่วมหลักสูตร"การฝึกอบรมครูผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการออกแบบการสอนและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน" ตามโครงการ "Master Trainer Pedagogy Programme in Instructional Design & Facilitation" ณ สถาบัน ITE ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-18 กันยายน 2558 และจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ มาขยายผลให้กับครูในอาชีวศึกษา หรือสอศต่อไป
       

 [ 8/11/2558 ]การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  [  1164 ครั้ง ]
 
   เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้นำ สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขัน 35 ชิ้นงาน ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 9 รางวัล ได้แก่ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันดับที่ 1 ระบบแจ้งเตือนภัยผ่นระบบ SMS อันดับที่ 3 ระบบแจ้งเตือนคนข้ามถนน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย อันดับที่ 1 ตู้ยาสามัญสำหรับผู้พิการทางสายตา อันดับที่ 2 เมาส์ศรีษะสำหรับผู้พิการท่อนแขน อันดับที่ 3 เครื่องช่วยหัดเดินกายภาพบำบัดผู้ป่วยช่วงขาท่อนล่าง ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร อันดับที่ 1 ระบบปลูกพืชไร้ดินอัจฉริยะ อันดับที่ 2 เครื่องกลั้นน้ำชีวภาพเพื่อไล่แมลง อันดับที่ 3 กังหันเติมออกซิเจนในน้พลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ อันดับที่ 3 ระบบดูแลและแจ้งเตือนการใช้สุขาสำหรับผู้สูงอายุ ได้ไปแข่งขันในระดับภาค ต่อไป
       

 [ 4/11/2558 ]นักศึกษาแผนก อิเล็กทรอนิกส์ ชนะเลิศ ในการประกวด วงดนตรีสากล และ วงดนตรีโฟล์คซอง  [  939 ครั้ง ]
 
   เมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 วงดนตรีของ นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้ป็นตัวแทนของ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดวงดนตรีสากล และ วงดนตรีโฟล์คซอง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ชุติชัย วงเสมา อาจารย์ กาญจนา บุญเพ็ง และ อาจารย์ อพิเชษฐ อุดมผล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม วงดนตรี ในนาม CMTC BAND ผลการแข่งขัน วงดนตรีสากล และ วงดนตรีโฟล์คซอง ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนของ อาชีวจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันระดับภาคต่อไป
       

 [ 2/11/2558 ]กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  [  1061 ครั้ง ]
 
   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับอาชีวจังหวัดเชียงใหม่ โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้ง 2 ระดับ 4ทักษะวิชา คือ 1.ระดับ ปวช.มีการแข่งขันทักษะ ประกอบและซ่อมเครื่องขยายเสียง และทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 2.ระดับ ปวส. มีการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ และทักษะการติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) ผลการแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นตัวแทนของ อาชีวจังหวัดเชียงใหม่ แข่งขันในระดับภาค ต่อไป
       

 [ 20/10/2558 ]นายภูมรินทร์ ผาคำได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์  [  776 ครั้ง ]
 
   นายภูมรินทร์ ผาคำ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และครูศรายุทธ คงตา ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับโลก world skill competition ปี 2015 ณ ประเทศบราซิล
      

 [ 20/10/2558 ]แผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 24  [  901 ครั้ง ]
 
   แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพอิเล้กทรอนิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2 ทักษะ คือทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง (ระดับชั้น ปวช.)ประกอบด้วย นายปฎิพล อุนจะนำ, นายณัฐกร การดี ครูที่ปรึกษา ครูสุรพงศ์ วัฒนกีบุตร และทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ระดับชั้น ปวส.)ประกอบด้วย นายภูมรินทร์ ผาคำ, นายเกียรติสง่า ผิวเหลือง ครูที่ปึกษา ครูหงษ์คำ อินใจ, ครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี โดยผลการแข่งขัน ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โดยมีท่านผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และท่าานรองผู้อำนวยการปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา ไปให้กำลังใจถึงสนามแข่งขัน
       

 [ 20/10/2558 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันทักษะ ระดับชาติ  [  1316 ครั้ง ]
 
   ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ขึ้นเมื่อวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีการแข่งขันทักหมด 4 รายวิชา ระดับ ปวช.ทักษะการประกอบและการตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 (นร.นายณัฐกร การดี, นายปฏิพล อุนจะนา ครูที่ปรึกษา ครูสุรพงศ์ วัฒนกีบุตร) ทักษะการแข่งขันติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ(PABX) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (นร.นายวัชรพงษ์ เอื้ออาจิน, นายภูมิพัฒน์ ชมชื่น ครูที่ปรึกษาครูนพรัตน์ มโนรำ, ครูนพดล ภูเขา) ระดับ. ปวส. ทักษะการแข่งขันติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 (นศ.นายเกษม แซ่ท้าว, นายจินสิน น้อยอ่อน ครูที่ปรึกษา ครูพฤหัส ยะมะโน, ครูสาทร พึ่งพุ่มแก้ว) ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (นศ. นายภูมรินทร์ ผาคำ, นายเกียรติสง่า ผิวเหลือง ครูที่ปรึกษา ครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี, ครูหงษ์คำ อินใจ, ครูศุภกร ว่องธนาการ)
       

 [ 20/10/2558 ]นักศึกษาแผนกอิเล็กฯ คว้า ๔ รางวัลในการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ครั้งที่ ๒๕  [  714 ครั้ง ]
 
   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๖ ? ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๔ รายวิชา ดังนี้ ๑.ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องเสียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ (นักศึกษา นายอานันท์ ยามะสัก นายปฎิพล อุนจะนำ ครูที่ปรึกษา ครูสุรพงศ์ วัฒนกีบุตร และครูชุติชัยสมวงษา) ๒.ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (นักศึกษา นายภูมรินทร์ ผาคำ นายธนวัฒน์ ธิลา ครูที่ปรึกษา ครูสืบสกุล วรวัฒนเมธี และครูหงษ์คำ อินใจ และ) ๓.ทักษะการติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ (นักศึกษา นายภานุพันธ์ คำหมู่ นายอานนท์ ชุ่มศรี ครูที่ปรึกษา นายนพรัตน์ มโนรำ และครูนพดล ภูเขา) ๔.ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (นักศึกษา นายชาคร คำดวงดาว นายพรภวิทย์ เตจ๊ะ ครูที่ปรึกษา นายพฤหัส ยะมะโน และครูสาทร พึ่งพุ่มแก้ว) โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันในระดับชาติครั้งที่ ๒๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ รายวิชาคือ ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องเสียง และทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
    

 [ 20/10/2558 ]แสดงความยินดีกับทีมเทคนิคหลังคอก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  [  846 ครั้ง ]
 
   ทีมเทคนิคหลังคอก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 5 ?Android Soccer Robor Contest 2013? ( รอบคัดเลือก ) ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และรอบชิงชนะเลิศ (ระดับชาติ) ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูที่ปรึกษา ครูหงษ์คำ อินใจ ครูสาทร พึ่งพุ่มแก้ว ครูศรายุทธ คงตา ครูณัฐวุฒิ ปันทะนา ครูศุภกร ว่องธนาการ และครูผาไท แสงสิริโรจน์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นายพรภวิษย์ เตจ๊ะ นายเสถียร เกียรติไพรสันฑ์ นายภูมิรินทร์ ผาคำ นายธนาคม ไชยวงศ์ นายธนวัฒน์ วรรณราช นายณรงค์เดช ทวี นายสุรสิทธิ์ แทสึและนายภูพาน จันต๊ะนาเขต
   

 [ 20/10/2558 ]แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์  [  748 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลผลงานระดับดี ๑ รางวัล และรางวัลประกาศเกียรติคุณ ๑ รางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่เครื่องสีเปลือกเมล็ดกาแฟ และอุปกรณ์นำทางผู้พิการทางสายตาแบบสวมขา
       

มีจำนวนทั้งหมด 25 รวมทั้งหมด : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]
 

 
 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
 
 
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
 
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
      
 
 
 
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
18.212.93.234

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
28
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
230
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7410
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
33882
ท่าน
เริ่ม 22 ตุลาคม 2558

กลับข้างบน

  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.053-217708 ต่อ 717
พัฒนาและออกแบบโดยงานประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater