ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีจำนวน 26 ท่านแสดงข้อมูล บุคลากร :
ที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน  
1
รณกร วิกรรัตน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
2
ชีวิน สุพรรณพยัค • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
หงษ์คำ อินใจ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
4
สืบสกุล วรวัฒนเมธี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5
ธวัชชัย แสงโพธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6
กฤษณะ มีสุข • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
7
นิติกร อ่อนนาง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8
สาทร พึ่งพุ่มแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9
ธวัชชัย คุณสารวนิช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10
เรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11
นพดล ภูเขา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
12
ธีระวัฒน์ จันทรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13
ชุติชัย สมวงษา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14
สุรพงศ์ วัฒนกีบุตร • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
15
อัญชลี สิงห์คำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16
ศรายุทธ คงตา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
17
อพิเชษฐ อุดมผล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
18
ศุภกร ว่องธนาการ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
19
กัมปนาท ปาวิน • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
20
ผาไท แสงสิริโรจน์ • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
21
กาญจนา บุญเพ็ง • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
22
วราภรณ์ แผ่นฟ้า • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
23
เกรียงไกร สุยะ • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
24
นายทศพล ทิพย์วงค์ • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
25
ไพศาล หลังปูเต๊ะ • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
26
admin