ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีจำนวน 26 ท่านแสดงข้อมูล บุคลากร :
ที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน  
1
รณกร วิกรรัตน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
2
ชีวิน สุพรรณพยัค • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
ธีระวัฒน์ จันทรัตน์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4
หงษ์คำ อินใจ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
5
สืบสกุล วรวัฒนเมธี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6
ธวัชชัย แสงโพธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
7
กฤษณะ มีสุข • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
8
นิติกร อ่อนนาง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9
ธวัชชัย คุณสารวนิช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10
เรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11
ธวัชชัย คุณสารวนิช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
12
สาทร พึ่งพุ่มแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13
ชุติชัย สมวงษา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14
สุรพงศ์ วัฒนกีบุตร • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
15
อัญชลี สิงห์คำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16
ศรายุทธ คงตา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
17
อพิเชษฐ อุดมผล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
18
ศุภกร ว่องธนาการ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
19
กัมปนาท ปาวิน • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
20
ผาไท แสงสิริโรจน์
21
กาญจนา บุญเพ็ง • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
22
วราภรณ์ แผ่นฟ้า • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ WEBSITE ของแผนกวิชา
23
นายทศพล ทิพย์วงค์ • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
24
ไพศาล หลังปูเต๊ะ • ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
25
ตระการ ฐานที่
26
admin