h
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ศึกษาดูงาน [อ่าน 598]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยนายจำลอง สิงห์คำ รองหัวหน้าแผนกฯ นายสาทร พึ่งพุ่มแก้ว นายขนิษฐ สิทธิยศ และนายสืบสกุล วรวัฒนเมธี นำนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานและการเรียนในสถานประกอบการณ์ตามหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง และความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรผู้ปฎิบัติงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=103
เอกสารสรุปกิจกรรม : ไม่มีเอกสาร
วันที่ : 
2564-04-2  เวลา : 11:50:05 am
ผู้ประกาศ :  
กฤษณะ มีสุข