หัวข้อ :  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
   
รายละเอียด : 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวะจังหวัดเชียงใหม่ โดย ทักษะวิชาชีพที่มี การแข่งขันได้แก่ 1. ทักษะการประกอบและซ่อมเครื่องเสียง(ระดับ ปวช) 2. ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม(ระดับ ปวช) 3. ทักษะไมโครคอนโทรเลอร์(ระดับ ปวส) 4.ทักษะการติดตั้งสาขาระบบโทรศัพท์ (ระดับ ปวส) ผลการแข่งขัน แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นตัวแทนของ อาชีวจังหวัดเชียงใหม่ แข่งขันในรดับภาค ต่อไป
   
เอกสารแนบ : 
02-11-2015-81rPJnNMon100029.jpg  
   
วันที่ : 
2/11/2558  เวลา : 10:00:29 pm
ผู้ประกาศ :  
นายอพิเชษฐ อุดมผล