News

General

Page 1 of 2  > >>

Feb 24, 2022
Category: General
Posted by: kridsana

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะการจัดการระบบเครือข่าย  ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดแพร่

Feb 21, 2022
Category: General
Posted by: kridsana

ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนิติกร อ่อนนาง ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำนายบุญญฤทธิ์ พันธ์ประเสริฐ นักเรียนระดับ ปวช.2 และ นายนนทพันธ์ อินทวงศ์ นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

Feb 10, 2022
Category: General
Posted by: kridsana

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร


Previous page: Modules
Next page: Menu Manager