About As

News

คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับชาติ

Posted by: kridsana Category: General

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะการจัดการระบบเครือข่าย  ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดแพร่

More

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ระดับชาติ

Posted by: kridsana Category: General

ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนิติกร อ่อนนาง ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำนายบุญญฤทธิ์ พันธ์ประเสริฐ นักเรียนระดับ ปวช.2 และ นายนนทพันธ์ อินทวงศ์ นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

More
Page 1 of 3> >>