แจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ตามที่งานกิจกรรมได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมประจำปีภาคเรียนที่ 2/2564 

ตามที่งานกิจกรรมได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมประจำปีภาคเรียนที่ 2/2564ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 จึงข้อแจ้งครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2564 ดังนี้
1. นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น จะต้องดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแบบฟอร์มการประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

2. นักศึกษา ปวช.1 จะต้องทำกิจกรรมลูกเสือ ตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยฯ กำหนด 

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร


Return
Jan 20, 2022 Category: General Posted by: kridsana