คว้า 4 รางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร

ชนะเลิศ ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคคอมพิวเตอร์

646961
- นายณรงค์ฤทธิ์ ขจีจิตร (นักศึกษา)
- นายคมสัน ทวีภัทรนัย (นักศึกษา)
ครูผู้ควบคุม ครูกฤษณะ  มีสุข

ชนะเลิศ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

81185

- นายวีรศักดิ์ แสงซ่งพงศ์พันธ์ุ (นักศึกษา)
- นายกฤษณพงษ์ เขียวคำฟู (นักศึกษา)
ครูผู้ควบคุม ครูหงษ์คำ  อินใจ

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

51919

- นายเอกอาทิตย์ โถนาค (นักศึกษา)
- นายกฤษฎิ์ ฐานานุกูล (นักศึกษา)
ครูผู้ควบคุม ครูขนิษฐ สิทธิยศ

 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

81174_0

- นายสุริยะกิจ อินอิ่ม (นักศึกษา)
- นายณภัทร ดีชัยรัมย์ (นักศึกษา)
- นายชนะภัสร์ บุญครอบ (นักศึกษา)
ครูผู้ควบคุม ครูนิติกร อ่อนนาง


Return
Feb 10, 2022 Category: General Posted by: kridsana