คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับชาติ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะการจัดการระบบเครือข่าย  ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดแพร่

01

นายณรงค์ฤทธิ์ ขจีจิตร นักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายคมสัน ทวีภัทรนัย นักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ครูผู้ควบคุม ครูกฤษณะ  มีสุข


Return - General
Feb 24, 2022 Category: General Posted by: kridsana