News

Feb 21, 2022

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ระดับชาติ


ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนิติกร อ่อนนาง ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำนายบุญญฤทธิ์ พันธ์ประเสริฐ นักเรียนระดับ ปวช.2 และ นายนนทพันธ์ อินทวงศ์ นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

Category: General
Posted by: kridsana

2022-02-22_20-26-01_0


Previous page: Modules
Next page: Menu Manager