Vdo Title : ภาพยนตร์สั้น - Short Film "Understand"
Vdo Detail : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน เทคนิคคอมพิมเตอร์ ปวช.2 ห้อง A