elec_banner

ประวัติของเรา


 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งและเปิด ทำการสอนครั้งแรกขึ้นในปี พุทธศักราช 2480 ในชื่อของ “โรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่” เวลาผ่านมาอีก 24 ปี ในพุทธศักราช 2503 ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดการสอนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายสายอาชีพ


 ซึ่งแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้เริ่มเปิดสอนเป็นปีแรกในชื่อ “แผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม” พร้อมๆกับชื่อของสถานศึกษาเป็นชื่อเป็น “โรงเรียนช่างไม้เชียงใหม่” เวลาผ่านไป 8 ปี พุทธศักราช 2511 โรงเรียนการช่างเชียงใหม่ ได้รับพัฒนาทั้ง อาคาร บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ โดยเข้าอยู่ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชื่อแผนกวิชาช่างจึงถูกเปลี่ยนจากแผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคมมาเป็น “แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์